The Rainforest Alliance
ברית יערות הגשם (The Rainforest Alliance)
ארגון לא-ממשלתי בינלאומי (Non-Governmental Organization NGO)  עם צוותים בלמעלה מ-20 מדינות המפעילים פעילות ביותר מ-70 מדינות. הארגון נוסד ב-1987 על ידי דניאל כץ, פעיל סביבתי אמריקאי, המכהן כיו"ר הדירקטוריון.
הארגון מצהיר כי מטרתו העיקרית היא לבנות ברית בין החקלאים ושומרי הסביבה כדי להגן על היערות, לשפר את פרנסתם של חקלאים וקהילות המגדלים חקלאות בסביבת היערות. הברית מנסה לקדם את זכויות האדם של החקלאים ולעזור להם למתן ולהסתגל למשבר האקלים. המשימה של הארגון כפי שהם הגדירו אותה באמנה שלהם היא "ליצור עולם בר-קיימא יותר על ידי שימוש בכוחות חברתיים ושוק כדי להגן על הטבע ולשפר את חייהם של חקלאים וקהילות יער".
תוצרי הארגון כולל מתן אישור סביבתי לקיימות בחקלאות. במקביל לתוכנית ההסמכה שלה. מתנדבים מכל העולם יכולים להיות חלק מהארגון לאחר שקיבלו הסמכה.
ברית יערות הגשם מפתחת ומיישמת תוכניות שימור ופיתוח קהילתיות ארוכות טווח במספר נופים טרופיים בעלי חשיבות קריטית, שבהם ייצור סחורות מאיים על בריאות המערכת האקולוגית ועל רווחתן של קהילות כפריות.

בשנת 2018, ברית יערות הגשם וארגון המתנדביםUTZ  התמזגו. הארגונים התאחדו מתוך הכרה בעבודתם הדומה לטיפול בכריתת יערות, שינויי אקלים, עוני מערכתי וחוסר שוויון חברתי. בגלל הפרשי הגודל הארגון הממוזג נשאר בשם ברית יערות הגשם.

היום ניתן לרכוש קפה שקיבל אישור והסמכה מהארגון.

סרט המסביר את מטרות הארגון

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום